КН - 65 (КАТЈОНСКА НЕСТАБИЛНА БИТУМЕНСКА ЕМУЛЗИЈА

Опис: Tемнокафена  еднокомпонентна хомогена течност во која битуменот во вид на ситни честички е диспергиран во вода со катјон-активен емулгатор 
Намена:  Kако сврзувачки слој помеѓу старата  асфалтна подлога и новиот асфалтен слој
Се произведува по: МКС EN 13808 
Вградување:  Се нанесува со прскање, во суво време,  на сува и чиста подлога, на температури над + 10⁰С 
Стабилност при складирање: 35 дена 
Амбалажа:   Во лимени буриња и автоцистерна