При проектирање, избор и користење на нашите материјали, за подетални упатства обратете се на нашата служба за техничка примена. 

БИМ АД го задржува правото на промена.

icon Новости