КН - 60 (КАТЈОНСКА НЕСТАБИЛНА БИТУМЕНСКА ЕМУЛЗИЈА)

Опис

Хомоген дисперзен систем, без цврсти примеси,составен од полимер битумен диспергиран во вид на ситни честички во вода која што содржи соодветно катјон-активно емулгирачко средство

Се произведува по

 МКС EN 13808

Содржина на битумен

58 - 62 %

Вискозитет по STV

< 20 s

pH      

< 7

Хомогеност-остаток на сито 0,5 mm

≤ 0.5 %

Намена

Се употребува како врска помеѓу стара асфалтнаподлога и нов асфалтен слој

Предности

Обезбедува цврста врска помеѓу асфалтните слоеви

Начин на вградување

Рамномерно се нанесува со прскање на сува чиста и збиена површина од стариот асфалтен слој

Амбалажирање

Во лимени буриња и во автоцистерни