ПмБ КН - 50 (ПОЛИМЕРНА КАТЈОНСКА НЕСТАБИЛНА БИТУМЕНСКА ЕМУЛЗИЈА)

Опис: Полимерна еднокомпонентна хомогена течност во која полимербитуменот  во вид на ситни честички е диспергиран  во вода со катјон-активен емулгатор 
Намена:  Како сврзувачки слој помеѓу асфалтните слоеви каде што се користи асфалт од полимербитумен 
Се произведува по: МКС EN 13808 
Вградување:  Се нанесува со прскање, во суво време,  на сува и чиста подлога, на температури над + 10⁰С 
Стабилност при складирање: 35 дена
Амбалажа:   Во лимени буриња и автоцистерна