Произведени над 170.000.000 m2 ленти
Произведени над 300 000 000 kg битуменски маси
59 години традиција и квалитет