АСФАЛТОБИТ ЛМ (РАЗРЕДЕН ПОЛИМЕРБИТУМЕН ЗА ЛАДНА АСФАЛТНА МАСА)

Опис

Полимер битумен растворен  во соодветен растворувач  во вид на еднокомпонентна хомогена течност со црна боја. Оплеменет е со атхезивни промотори за битуменски врзива 

Се произведува по

 МКС У.М3.030

 

Вискозитет по STV

1 - 2 s

Точка на палење 

40 °C

Растворливост

≥ 99 %

Намена

Се употребува за изработка на ладна асфалтна маса за крпење на ударни дупки на патишта во зимски услови

Предности

Подготвената ладна асфалтната смеса со Асфалтобит ЛМ, при соодветно складирање, може да се користи подолг временски период

Начин на вградување

Се нанесува по ладна постапка со претходно индиректно подгревање,со рачно или машинско мешање во принудна или гравитациона мешалка

Амбалажирање

Во лимени буриња и во автоцистерни