РБ 115/15 (РАЗРЕДЕН ИНДУСТРИСКИ БИТУМЕН)

Опис

Индустриски битумен растворен во соодветен растворувач во вид на еднокомпонентна хомогена течност со црна боја

Се произведува по

 МКС У.М3.240

Содржина на растворувачи

30 %

Точка на палење 

 35 °C

Намена

Се употребува како основен премаз за хидроизолација на челична или друг вид на подлога каде што се бара голема атхезивност

Начин на вградување

Се нанесува со прскање,во суво време, на сува и чиста подлога

Амбалажирање

Во лимени буриња и во автоцистерни