БИМИЗОЛ

Опис: Еластомерна битуменска паста за хидроизолација по ладна постапка, на база на специјално оплеменет битумен, еластомери (SBS), полнители и растворувачи. 
Температурен  опсег:  од -15 ⁰С до + 130 ⁰С
Намена:  За хидроизолација на рамни кровови (рамни површини, продори, сливници) и мокри чворови (купатила, перални); за заштита од корозија на метални површини , цевководи и цистерни и  за санација и репарација на стари објекти.
  Се произведува во согласност со спецификациите на производителот
Вградување:  По ладна постапка, со премачкување со четка или со глетарица 
Амбалажа:   Лимени канти