КИТОБИТ

Опис: Вискозна ладна еластомерна битуменска паста за фугирање, на база на битумен, еластомери (SBS), полнители и растворувачи 
Намена:  За пополнување фуги помеѓу лим  и стакло кај стакленици, оранжерии и слично 
  Се произведува во согласност со спецификациите на производителот 
Вградување:  По ладна постапка, но со претходно предгревање, се нанесува со специјални шприцалки 
Амбалажа:   Лимени канти