БМЦ – С ( БИТУМЕНСКА МАСА ЗА ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈА НА МЕТАЛНИ ЦЕВКОВОДИ)

Опис: Битуменска маса  од оксидиран битумен и полнител 
Температурен  опсег: 0⁰С ÷ + 100⁰С 
Намена:  За антикорозивна заштита на подземни метални цевководи, гасоводи, цистерни, резервоари, бродски лимови  и сл. Има добри електронепробојни својства кога ќе се нанесе во соодветно дебел слој 
  Се произведува во согласност со спецификациите на производителот
Вградување:  По топла постапка, со специјална за таа намена опрема, а може и со четка или со шприцање, во еден или повеќе  слоеви 
Амбалажа:   Во калапи