Опис: Оксидиран индустриски битумен 
Намена:  По топла постапка, за специјални потреби на купувачите 
  Се произведува во согласност со спецификациите на производителот
Пенетрација на 25 °С: 35 – 45  1/10 mm
Точка на омекнување по ПК: 80 – 90°С
Точка на кртост по Frass:  ≤ - 20°С
Вградување:  По топла постапка се нанесува  со четка 
Амбалажа:   Во лимени буриња од 200 литри