Опис: Оксидиран индустриски битумен. Се карактеризира со висока точка на топење и зголемена кртост 
Намена:  Како додаток во гумарската индустрија и други специјални потреби 
  Се произведува во согласност со спецификациите на производителот 
Пенетрација на 25 °С: 10 – 20  1/10 mm
Точка на омекнување по ПК: 110 – 120°С
Точка на кртост по Frass: ≤ - 6°С
Вградување:  По топла постапка, по технологија на купувачот 
Амбалажа:   Во пластични вреќи