БМК (БИТУМЕНСКА МАСА К – за кров)

Опис: Битуменска маса  од оксидиран битумен и полнител 
Намена:  За подземна и надземна хидроизолација по топла постапка
  Се произведува во согласност со спецификациите на производителот 
Вградување:  По топла постапка се нанесува  со четка 
Амбалажа:   Во лимени канти