Опис: Оксидиран индустриски битумен 
Намена:  За хидроизолација по топла постапка; за лепење на битуменски ленти по топла постапка
  Се произведува во согласност со спецификациите на производителот 
Пенетрација на 25 °С: 20 – 30  1/10 mm
Точка на омекнување по ПК: 80 – 90°С
Точка на кртост по Frass:  ≤ - 10°С
Вградување:  По топла постапка се нанесува со четка 
Амбалажа:   Во пластични вреќи